-pg官网是哪个

��ࡱ�>�� km����j��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �r�j,bjbjұұ<:�����6������� ������������8�\,$�2pp"rrr����1�1�1�1�1�1�14��6��1!�������1��rr4�1�"�"�"�@�r�r�1�"��1�"�"$%p%r�����,�v!�������!�<%�1�102d%,_7�"v_7p%p%�_7�t(@ ���"������1�1�"���2������������������������������������������������������������������������_7��������� , j: ��8r�nx�002042 ��8r�{�y�nsz[�e\ lqjt�s�2021-09 nsz[�e\���n gp�lq�s 2021t^,{n!k4n�e��n'yo�q��lqjt ,glq�s�sc��nohqsobxt�o���oo`�b2��v�q�[w�[0�qnx0�[te ��l gz�gp��}�0��['`h���b͑'yw�o0 ͑���c:y� 10,g!k��n'yo�l g�q�s&t�q�chh�v�`�q� 20,g!k��n'yo n�m�s�s�f�n�_��n'yo�]�ǐ�v�q��� 30,g!k��n'yo�n�s:w�bhy�tq�~�bhy�v�~t�v�e_�s_0 o���s_�t�q-^�`�q nsz[�e\���n gp�lq�s��n n�{�y lq�s b ,glq�s �2021t^,{n!k4n�e��n'yo�n�s:w�bhy�sq�~�bhy�v�~t�v�e_�s_0 �n ��s_�e��� 10�s:wo���e���2021t^1g29�e�fg�n � nhs14:30-16:000 20q�~�bhy�e���2021t^1g29�e0vq-n ��ǐ�m3w��8r�nf@b�nf�|�~ۏl�q�~�bhy�vwqso�e��:n�2021t^1g29�e9�15-9�2509:30 �11:30�t13:00 �15:00��ǐ�m3w��8r�nf@b�nt�q�bhy�|�~�bhy�vwqso�e��:n�2021t^1g29�e9:15 �15:00g���v�na�e��� ��n ��s:wo���s_0w�p�^nw�m3w^�y0u:s^���5�s��[ё�'y�s59|io���[0 �q-^,g!k��n'yo�s:wo���v��nqq4 t �@b�nh����n714,048,272�� �`slq�s gh��qcg;`���n�v46.9962%��ǐ�m3w��8r�nf@b�nf�|�~�t�nt�q�bhy�|�~ۏl�q�~�bhy�v��n��nt�n �qq12 t �@b�nh����n13,118,396�� �`slq�s gh��qcg;`���n�v0.8634�0�ǐ�s:w�tq�~�q-^,g!k��n'yo�v��nqq16 t,�b g�s�nh��v���n:n727,166,668��,`slq�s gh��qcg;`���n1,519,375,555���v47.8596%0 ,g!k��n'yo1ulq�sc��no�sɩ �c��n�y[o:chqu;nco���lq�sc��n0�v�n�sc��no�yfn�q-^o�� �t������_^�[,g!ko��ۏl��nt���0,g!ko���v�sɩ0�s_nh��q z�^&{t 0-nns�nlqq�t�vlq�s�l 0�s 0lq�s�z z 0�v gsqĉ�[0 �chh�[���th��q�`�q ,g!k��n'yo�e&t�q0�e�x�s�o9e�chh�v�`�q �,g!k��n'yo�n�s:w�bhy�tq�~�bhy�v�~t�v�e_ۏl� �o���[���ǐ�n�n n��hh� 10�[�� 0sq�nlq�s2021t^��cg�o�r��r�i�hh ��svqxd���v��hh 0� 勮�hhh��q�`�q� ta721,302,003�� �`s�q-^o��@b g��n@bc���n�v99.1935���s�[5,864,665�� �`s�q-^o��@b g��n@bc���n�v0.8065��_cg0���vq-n ��v*g�bhy؞��_cg0�� � �`s�q-^o��@b g��n@bc���n�v0.0000�0�[���ǐ0 vq-n �-n\��nh��q�`�q� ta8,614,241�� �`s�q-^o��-n\��n@bc���n�v59.4951���s�[5,864,665�� �`s�q-^o��-n\��n@bc���n�v40.5049��_cg0���vq-n ��v*g�bhy؞��_cg0�� � �`s�q-^o��-n\��n@bc���n�v0.0000�0 ,g��hh:nyr r�q����hh ��]�~�snh��q�v��n�s��n�nt�n@bch��qcg���n;`pe�v nrkn�n�n n�ǐ0 20",04dhrvz^dvz|��������������������������xl`ltj@th� h5�cj$\�o(hs�5�cj$\�o(h)h7f5�cj$\�h)h�=c5�cj$\�h)h;5�cj$\�h)h7f5�cj\� h�ihkhojpjqj\�ajo(#h�x�h�b\khojpjqj\�aj hs�khojpjqj\�ajo(#h�x�h�\�khojpjqj\�aj h�x�khojpjqj\�ajo(#h�x�h�=ckhojpjqj\�aj#h�x�h;khojpjqj\�aj�����" . x � � � ���������la & fd �gd�.f�|��9d �vd��wd�^�|�`�9gds�$�|��9d �vd��wd�^�|�`�9a$gds������d �vd��wd�^���`��gds� �/d �^�/gd�.f���dp�wd�^�`��gdp7���(dp�wd�^�`�(gd� $@&a$gd1d5$a$$a$gd�tx �gdh�wd1`�ggd�x� �� " . 0 > j v x z h j � � � � � � �  " $ r ���˺������z�i��˘��zve�!hie�hab�b*cjojqjph$hie�h� hb*cjojqjo(ph!hie�heq�b*cjojqjphhs�b*cjojqjo(phh�8b*cjojqjph!hie�h�0<b*cjojqjph!hie�h�=cb*cjojqjph!hie�h�~b*cjojqjph'hie�h�0<5�b*cjojqj\�phh)hp7�cjpjh)h�c�cjpjh)h�c�cjpj� r d � � & � ��,prp�d$f%d&���������������� ��dhwd�`��gd�� ��d*�`��gd�z ��d*�`��gd�x� & fd*�gd�x� ��d*�wd�`��gd�x�$��d �wd�`��a$gd�z ��d �wd�`��gd�.f$��d �wd�`��a$gd�.fr d v z ~ � � � � � � � � � � � � � � � �   " & ( < d f p r \ ^ h � � � � � � � � � � � ��̼ݼݼݼ��̖��������������x̖̖̖̖�������̖�h�>wb*cjojqjo(phhs�b*cjojqjph$hie�hf%vb*cjojqjo(ph$hie�h�f�b*cjojqjo(phhs�b*cjojqjo(ph!hie�hf%vb*cjojqjph!hie�h�8�b*cjojqjph!hie�h*r�b*cjojqjph/� � � $ & f h v x l � � � � � � � � � � $ , ���ܺ���������t����c��r�!h��h� hb*cjojqjph!h��h�okb*cjojqjph!h��h�urb*cjojqjph!h��h�8�b*cjojqjph!h��hf%vb*cjojqjph$h��h��b*cjojqjo(ph!h��hsm�b*cjojqjph!hie�h�=cb*cjojqjph!hie�h*r�b*cjojqjph$hie�hf%vb*cjojqjo(ph, . v z p r ~ � � � � � � � � � � ,j����ܻ���ܗ܆s��bqaqh��b*cjojqjo(ph!hie�h*r�b*cjojqjph!h��h�-b*cjojqjph$h��hv_b*cjojqjo(ph!h��hf%vb*cjojqjph!h��h=(�b*cjojqjph$h��h��b*cjojqjo(ph!h��h� hb*cjojqjphhatb*cjojqjo(ph!h��hsm�b*cjojqjph$h��h�okb*cjojqjo(ph�������� *,0\lnp�����űڟ�şyfynf=/hie�h:|�cjojqjo(!h�zhx2^b*cjojqjphh��cjojqjo(h��cjojqj\�o($h�zhx2^b*cjojqjo(ph!hie�h�r b*cjojqjph)hie�hp hb*cjojqjnhphth!hie�h�0<b*cjojqjph)hie�h�=cb*cjojqjnhphth)hie�h;u�b*cjojqjnhphth!hie�h�=cb*cjojqjph'hie�h�0<5�b*cjojqj\�ph�������24vbfpr�������� :<^jnp���$@$d$t$x$n$�$�$�$�$�$�$�$�$%����������������������������������ŷ�����������������h��cjojqj\�o(u$h�zhx2^b*cjojqjo(phhie�h�x�cjojqjhie�h�x�cjojqjo( h:|�cjo(hie�h:|�cjojqjo(h|,hcjojqjo( h�x�cj h�zcjo( h��cj h��cjo(5�[�� 0sq�nlq�s<2021t^��cg�o�r��r�[�e�8h�{t�r�l>�v��hh 0� 勮�hhh��q�`�q� ta721,302,003�� �`s�q-^o��@b g��n@bc���n�v99.1935���s�[5,864,665�� �`s�q-^o��@b g��n@bc���n�v0.8065��_cg0���vq-n ��v*g�bhy؞��_cg0�� � �`s�q-^o��@b g��n@bc���n�v0.0000�0�[���ǐ0 vq-n �-n\��nh��q�`�q� ta8,614,241�� �`s�q-^o��-n\��n@bc���n�v59.4951���s�[5,864,665�� �`s�q-^o��-n\��n@bc���n�v40.5049��_cg0���vq-n ��v*g�bhy؞��_cg0�� � �`s�q-^o��-n\��n@bc���n�v0.0000�0 ,g��hh:nyr r�q����hh ��]�~�snh��q�v��n�s��n�nt�n@bch��qcg���n;`pe�v nrkn�n�n n�ǐ0 30�[�� 0sq�n�c����n'yo�ccgc��no�rtlq�s2021t^��cg�o�r��r�vsq�n�[�v��hh 00 勮�hhh��q�`�q� ta721,302,003�� �`s�q-^o��@b g��n@bc���n�v99.1935���s�[5,864,665�� �`s�q-^o��@b g��n@bc���n�v0.8065��_cg0���vq-n ��v*g�bhy؞��_cg0�� � �`s�q-^o��@b g��n@bc���n�v0.0000�0�[���ǐ0 vq-n �-n\��nh��q�`�q� ta8,614,241�� �`s�q-^o��-n\��n@bc���n�v59.4951���s�[5,864,665�� �`s�q-^o��-n\��n@bc���n�v40.5049��_cg0���vq-n ��v*g�bhy؞��_cg0�� � �`s�q-^o��-n\��n@bc���n�v0.0000�0 ,g��hh:nyr r�q����hh ��]�~�snh��q�v��n�s��n�nt�n@bch��qcg���n;`pe�v nrkn�n�n n�ǐ0 n0�_^�qwq�v�l�_a�� s�n^t�lt� nwm ��_^�n�r@br���_^0.��mr�_^�[,g!k��n'yoۏl��n���� �v^�qwq�n 0�l�_a��fn 00 ��l�_a��fn��:n�lq�s,g!k��n'yo�sɩ�t�s_�v z�^0o���sɩ�n�t�q-^o���nxt�vd�&b&d&�&�&�&�&�&' ' '@'n'v'h'�'�'�'�'�'�'�'�'�'�'((����������������������Ϳ���������������������yhie�h�x�cjojqjo(h�x�cjojqjo(h��cjojqj\�o($h�zhx2^b*cjojqjo(phhie�h�zcjojqjhie�h�zcjojqjo( h�x�cjhie�h:|�cjojqjo(h|,hcjojqjo( h�x�cjo( h��cjo( h��cj/d&�&�&�'�(r)j)�)�*�*�*v b ~ ������������}$�d �wd@`�a$gd�.f �d �wd�`�gd�.f �/d �@&^�/gd�.f ��d �wd�`��gd�.f �/d �wd�`�/gd�x� ��d*�wd�`��gd�x� ����d*�wd�`��gd�x� ��d*�`��gd�z ��d*�wd�`��gd�z ((&(f(t(\(n(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(p)r)j)�)�)�)�)�)�)�)�)�)�*�*�*�����������������о������{�{naqhie�h��5�cjojqj\�hie�h%y�cjojqjhie�h0ccjojqjhie�h�<2cjojqjhie�h� cjojqjo(hie�h�8�cjojqjhie�h&�cjojqjo(hie�hi�cjojqj"hie�h�<20j5�cjojqj\�hie�h�zcjojqjhie�h�zcjojqjo( h�x�cjo( h��cj h��cjo(�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*  ( 6 < f p t v ` b f j � � � � � � � ����㾰���ɣ������|���o|a�t�hie�h�blcjojqjhie�hb�cjojqjo(hie�h�"cjojqjhie�h�ncjojqjhie�h��cjojqjhie�hi�cjojqjhie�h�[cjojqjhie�h�.fcjojqjo(hs�cjojqjo(hie�h�=ccjojqjhie�h;cjojqjhie�h7fcjojqjhie�h7f5�cjojqj\� � � � � � � � � � � � � � � ,,, , ,:,<,>,@,f,h,j,������������ľľ���������hathatmhnhshujh(p�uh(p� h(p�0jjh(p�0juh�\jjh�\juh�ph��cjojqj\�hs�cjojqjo(hie�h�ncjojqj~ � � � � � � � � � ,, ,b,d,f,h,j,�����������������$a$�h]�hgd�cj ����&`#$gd�j�$��d �wd,`��a$gd�.f:&p 1�82p:p�d��. ��a!��"��#�n$��%����� ��b 002���� 0@p`p������2(�� 0@p`p������ 0@p`p������ 0@p`p������ 0@p`p������ 0@p`p������ 0@p`p��8x�v~pj_hmh nhsh thj`��j ck�e $1$a$ cjkh_hajmh nhsh th$a`���$ ؞���k=�w[sofi���f nf�h�*b*ph�2v`��a2 �]��v�����c >*b* ph��h�orh ; char char1 char �hcj)@�� �cju�x8y@�8 �"p�ech�~�g�v-d m� ��f�o�f �:gchar char1 char �hcjh�o���h y �default1$7$8$h$1b*cjojpj^j_hajmh nhphsh th4�o��4 y �cm3�� b*^jph�6�o��6 y �cm15�� b*^jph�8�o��8 y �cm10d� b*^jph�z�o��z w~ char char char1 charcjkhojqj^j2�o��2 )�0u�� char cjkhaj8��8 xhapple-style-span>�o��!> �0< ck�e�e,g)ۏ 2 char cjkhaj('`��1( ldyb�l_(ucjaj6@b6 %ldyb�l�ew[$$a$ mhshth6�o��q6 $ld yb�l�ew[ char cjkhaj6j@ab6 'ldyb�l;n��&5�\�mhshth<�o��q< &ld yb�l;n�� char5�cjkh\�aj:�@�: )ldyb�lfh�e,g(cjajmhshth8�o���8 (ld yb�lfh�e,g char cjkhajt^@�t �80nf�(q�z)*$�d�d1$[$\$a$cjkhojqj^jpk!����[content_types].xml���n�0e�h���-j��@%�ǎǣ|�ș$�ز�u��l�tb� l,�3��;�r��ø��j��b $�g]��7o٭v��xjm)ʬuw��lfd���ݮ� 5_��4cs��j��-v��?k3���rm}�����g��z���� ��g��s�嚋7���xw�����sȉ��r� �w*)|��jȫk��xͫ��� dx��ibf؇bn�h (� �*��'vɗ3kz����jz'c*����_=}��<9����ݻw~���]�8��^~��_o�?����xy���ýg�~^�������g}j��0��e�m��h��=���ԅ��� �ξa�>s�$�-, �o�ɠ���=hp� ua/� �uo d*:�(�.�f�t�����u��/!�9$v[|h���rv����s��-i�u�t. �����6��ڪ�4c����ebs)����bmj�b�e��k�p��� u�m����,�f�d��$͑�{6gu���vf�~�b��#�v���b�@�q�ttw��.�ޛd)��i�@��vdq�9y���^��x�����7�{2�%�u��h�x�� a���f6]>�f#s�m�*���q�q��dh��ehk����)���@��?71����o�ggo��`:fղ�e������k�p£�2֌nj��8��ǰ�d �cb�?8���1e��>�ne��eu}�h�]��dm1iq6��褣�֧<��z[[v�|�0��p�sz�4��f؉�]�j�����qv�1�1ߖ��⃛�� ��`̔4��s 3t��4��h��� ��pk! ѐ��'theme/theme/_rels/thememanager.xml.rels��m �0���wooӻ�&݈э���5 6?$q�� �,.�a��i����c2�1h�:�q��m��@rn��;d�`��o7�g�k(m&$r(.1�r'j��њt���8��v�"��aȼ�h�u}��|�$�b{��p����8�g/]�qasم(����#��l�[������pk-!����[content_types].xmlpk-!�֧��6 0_rels/.relspk-!ky���theme/theme/thememanager.xmlpk-!�ln����theme/theme/theme1.xmlpk-! ѐ��'� theme/theme/_rels/thememanager.xml.relspk]� :���� 5558�r � , ��%(�*� j, � d&~ j, /18!� !����@� @���������h ��0�( � ����0�( � ��b �s ���� ?�"49bdqta����������������� *13;?@abdhjlwxzbfghik��������������������������������� #$ 6ckpry�����������������[����������  139@p`gkt�������������� /6:csy]^kl}��������������� 78`ckx���������������� /6:;hiz`bc�������abps_`go�����������������  #%��� 8b��������� 33ss��q['9����������� f*�lȸs��������� ���0���^��`�0�o(0���0���^��`�0�o(0���\��^�`�\�.����\���^��`�\�.��c �\��c ^�c `�\�)�� �\�� ^� `�\�.��� �\��� ^�� `�\�.��o�\��o^�o`�\�)����\���^��`�\�.f*�l���������@b�4��w    )�& �#�'2� �&@ �v�/bl>��%$x%6���%-,�`&�sq(mx-�s�1�r2(w3�m9� <gr�@>3aco�d,p�enu�s�>trg�xp�\��\l i_�1`z>dh4�d5aiey�h��r�_~t'bovg�vt 0xdr}j�i�13]��e�emk��t "q4�np,�?wj�n� g �v{w�/�?�g!h�[ �{ �2 mq �` � �7 �= � i& �r �6[^�rq�bt1%4�djnnx,wx[yp;#^v8`nk%�pqu�o�`���<��"t�ut7f|j�[��%m1b^r ls �!;!�"�"q3# $�]&�('�(�4(�c(k)0i)�p*�z*p, w9 �,,�&,1s,�t,�-$.k{./h/�,0�y12�52�;2�<2!r2�~2�>3li3�d4`c4�z4k 5�u51d5z5�r698�8�89�d9c#:b:x];�o;-<�0<nh<�q<�j<"a= z= >�z>l4?�;?�i?�y@t}@ da�fa0c=&dw>d�ed`id^d�md�de�_e�#f�xfp|f�g^vgxh|,h:ih�xh�ih0~h�i�cj�bjgj�kfkl�kl�7ml}m�n�n`6n�\n�cn�"pep�qpq�)q�wq9)rorr�frrwr�zrf(tat(%u�lu�'vubw�tx�y%[gm[e(\�b\|f\mu\�t\�z\}q]x2^ _v_mya�2b{kb�}bc�'c�1c�1c�=cd�$dld( e�e�$e$2epelwedf�.f�kf�:g�pg� hp h�;in)j^cj�\j�mj�}j�ok<l�)l6yl�blehm�knfnn"o!o�#o &ozko�pop@.p�rp %q� q�ur�psq2t{yt�7u�zuf%vd@v}avjw�>wox�;y\hyty�z�9z$^ze/{�7{�@{2u{sl{�y{{ |54|�z|}|�c}�~�0~ w~ �)�2�h�;u�n�2�v<�g��[��h�*����:�x��(��*�<�id���#f��j��|��7�ci��k��k����8�� �x��8�f^���p7��f���sp�s�eg��6�fe��"��r��&�f�r��r�b�nh�sm�s��r�����0�%5��?��c��]�_)��p� v�we��"�a��^��0��?��z�1�)����ds�w:�h3��{�sg��������d��z�zs�5,�-b�qm�ac��g�*r��{�:|�d��1��y�;!�!k�s�g'�y3��k�7;�z� ���l-��(��.��u��`��7�:v�_?��p��r��x� (�7y�jb�&�%y�zr�m�~f��\��`��1��b�g��?�@a��d� �(��e��p�er�������=(�y*�\c��7�i�y9��c��r����a� �=��b�]�l�zl��u����b�(p��~��y����s��t���5;��2�n�vv���v�lw��\�p�i��x��w�q}�m�����'���eq���{2�[v�r(�=9�b�ed�����n�y ��3��d���ph��!��9��z��h��o� {�?@a����cdefghi��������l����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������root entry�������� �f��v!��n�1table��������o7worddocument��������<:summaryinformation(����:documentsummaryinformation8������������bcompobj������������n������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� �fmicrosoft word 97-2003 �ĵ� msworddocword.document.8�9�q
网站地图